پمپ های دنده ای

این پمپ ها نیز بمانند پمپ های رفت و برگشتی از گروه پمپ های انتقال دهنده با حجم ثابت هستند، با این تفاوت كه طرح و ساختمان آن ها ساده تر و احتیاج به شیر یك طرفه مكش ندارند و جریان خروجی آن ها یكنواخت است. این پمپ ها در اندازه های مختلف و با دنده های متفاوت ساخته می شوند چون دنده ها ممكن است دارای دو یا چند دنده باشند. پمپ آب خانگی

چرخ دنده بوسیله محور دوار به حركت درآمده و پس از مكش مایع آن را تحت فشار گذاشته و به طرف خروجی می راند. همان طور كه در شكل نشان داده شده است، مایع به وسیلهء دنده هایی كه آزاد هستند از ورودی به طرف خروجی برده می شود. دنده هایی كه بـه ترتیب آزاد می شوند خلاء جزئـی در مكش ایجاد كـرده و مایع سریع تر وارد دنده های آزاد می گردد چون در این نوع پمپ ها دنده ها خیلی به هم نزدیك هستند اگر در كارگذاری آن ها دقت كافی نشود تماس دنده ها با یكدیگر باعث خرابی آن ها خواهد شد. این نكته مهمی است كه در مورد پمپ های دنده ای بایستی رعایت نمود، و هنگامی كه لازم است پمپ تحت تعمیر قرار گیرد باید دقت كافی نمود كه برای تعویض واشرها و سایر مصالح این فواصل بطور ثابت و معین باقی بمانند.

باید توجه داشت كه این دنده ها همواره روغن كاری شده كه خشك عمل ننمایند و اگر مایع پمپ شونده خاصیت روغن كاری داشته باشد، عمر پمپ دورانی زیاد می شود.