اندازه تابلو روان LED

معمولا اگر تابلو روان در فاصله دوری نصب شود باید اندازه فونت یا نوشتار آن هم بزرگ باشد.لذا باید تابلوی بزرگتری داشته باشد.شکل زیر بیانگر دیده شدن جزئیات در فواصل مختلف و اندازه های مختلف است.
به یاد داشته باشید، اگر تابلو روان LED خود را بیش از حد بزرگ کنید، پول شما به هدر رفته است.
اگر تابلو روان خود را بیش از حد کوچک کنید هم پول شما به هدر رفته ست!!
اندازه مناسب خود را پیدا کنید!
معمولا برای محاسبه ابعاد مناسب میتوان از تقسیم میانگین فاصله ی دید(فاصله دید بیننده از تابلو روان) بر 10 میتوان متر مربع یا مساحت تابلو را محاسبه کرد.در مثال بالا(میانگین فاصله دید 10 متر)متراژ برابر است با 10 تقسم بر 10 یعنی یک متر مربع.این بدان معنی است که یک متر مربع تابلو روان برای این فاصله دید مناسب است(البته باکمی خطا)