ژنراتور

 ژنراتور های الکتریکی به شکل ها ی گوناگون و نام های مختلف وجود دارد که بر اساس متداولترین دسته بندی به دسته های زیر تقسیم می شوند.


ژنراتور DC ، ژنراتور القایی یا آسنکرون، ژنراتور سنکرون. البته دسته های دیگری از ماشین های الکتریکی هستند که در حالت ژنراتوری نیز می توانند قرار بگیرند مانند: ماشین های با آهنربای دائم، ماشین های هیسترزیس، وماشین های پله ای.

ژنراتور های :DC

در ژنراتور های DC سیم پیچی تحریک بر روی استاتور قرار دارد و رتور حاوی سیم پیچی آرمیچر است. از سیم پیچی تحریک جریان DC می گذرد تا شار درون ماشین شکل بگیرد. ولتاژ القا شده در سیم پیچی آرمیچر یک ولتاژ متناوب (AC) است.

برای DC کردن ولتاژ متناوب در پایانه رتور از کموتاتور، جاروبک و یا یکسوساز استفاده می شود.

دیزل ژنراتور
یک دیزل ژنراتور کاترپیلارترکیبی از موتور دیزل و یک ژنراتور الکتریکی (غالباً آلترناتور) است که برای تبدیل انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مجموعه دیزل ژنراتورها در مکانهایی بدون اتصال به شبکه توان، مانند مواقعی که نیاز ضروری به فراهم کردن توان و انرژی است و نیز زمانهایی که شبکه وجود ندارد، مورد استفاده قرار می گیرندزمانی که شبکه قطع می‌شود، درست بخوبی کاربردهای پیچیده تر مانند اوج برش، پشتیبانی شبکه و ارسال به شبکه‌های توان، انرژی فراهم می‌شود.
در نظر گرفتن سایز دیزل ژنراتور برای جلوگیری از کم شدن بار یا کمبود توان ضروری است و این عمل بوسیله الکترونیک مدرن بویژه بارهای غیرخطی دشوار شده است.

ژنراتور القایی:

در این نوع ژنراتور سیم پیچی استاتور به مثابه سیم پیچی آرمیچر و سیم پیچی میدان عمل می کند. هرگاه سیم پیچی استاتور به شبکه AC وصل شود، در شکاف هوایی درون ماشین شار گردانی شکل می گیرد که تحت سرعت سنکرون می چرخد. این شار دوار در سیم پیچ های رتور ولتاژ القا می کند. اگر مدار رتور بسته باشد، در رتور جریان القایی پدید می آید. در اثر شار گردان و جریان رتور، گشتاور حاصل می شود.ژنراتور سنکرون:

در این نوع از ژنراتور ها سیم پیچی میدان بر روی رتور قرار دارد و استاتور حاوی سیم پیچی آرمیچر است. سیم پیچی میدان توسط جریان DC تحریک می شود تا شار در شکاف هوایی درون ماشین شکل گیرد. هرگاه رتور بچرخد، در سیم پیچی آرمیچر که در استاتور جاسازی شده است ولتاژ القا می گردد. جریان آرمیچر در این ماشین ها شار گردانی در شکاف هوایی پدید می آورد که سرعت دوران این شار با سرعت چرخش رتور برابر است و لذا به این ژنراتور ها لفظ ژنراتور سنکرون اطلاق می گردد. باید دانست که این نوع دیزل ژنراتور ها جزو ماشین های متناوب (AC) است.