چپگرد راستگرد الکتروموتور تک فاز با راه انداز دائم در مدار

طرز تغییر جهت گردش موتورهای تک فاز القائی با توجه به نوع راه اندازی می تواند متفاوت باشد. ولی در هر حال باید جهت جریان در یکی از سیم پیچ های اصلی یا راه انداز عوض شده تا جهت گردش محور موتور تغییر کند. اگر جهت جریان در هر دو سیم پیچ را عوض کنیم یا جای فاز و نول را عوض کنیم جهت گردش موتور تغییر نخواهد کرد. همچنین در الکتروموتورهای با خازن موقت در مدار و دو خازنی که دارای کلید تابع دور می باشد نمی توان چپگرد و راستگرد سریع انجام داد چراکه کلید گریز از مرکز در حالت کار عادی موتور تغییر وضعیت داده و سیم پیچ راه انداز و خازن از مدار خارج نموده است که برای تغییر جهت گردش موتور باید دور محور موتور به کمتر از یک سوم دور نامی موتور کاهش پیدا کرده و کلید تابع دور به حالت اولیه برگشته، بعد موتور را به برق وصل نمود. الکتروموتور ضد انفجار

برای تغییر جهت گردش موتور تک فاز با خازن دائم در مدار می توان دو سر سیم پیچ راه انداز را عوض کرد و یا با استفاده از مدار زیر، در مدار قدرت یا تعویض سیم نول بین دو سر خازن می توان جهت گردش موتور را تغییر داد. در این حالت نوع سیم پیچی عوض می شود یعنی در حالت اول سیم پیچی اول (U1 و U2) مستقیما به فاز و نول وصل شده (سیم پیچ اصلی) و سیم پیچ دوم (Z1 و Z2) با خازن سری شده و بعد به فاز و نول وصل می شود ولی در حالت چپگرد، سیم پیچی اول با خازن سری شده و سیم پیچی دوم مستقیما به فاز و نول وصل می شوند.