موتور برق چیست

موتور برق مجموعه اي شامل يک موتور و يک ژنراتور مي باشد که ژنراتور نيروي مکانيکي موتور را با استفاده از گشتاور به نيروي الکتريکي خروجي تبديل ميکند که اندازه و سايز موتور برق بر مبناي ميزان جريان الکتريکي خروجي آن که KW کيلو وات و يا KVA مي باشد متفاوت است.
طبق تعريفي ديگر موتور برق ديزل ژنراتور کوچک شده است که براي تامين برق در ظرفيت کم و مکان هاي کوچک استفاده مي شود.

انواع موتور برق
همانطور که پيشتر نيز اشاره شد موتور برق متشکل از يک موتور و يک ژنراتور الکتريکي است. موتوربرق ها بر اساس نوع سوخت موتور طبقه بندي مي شوند:
موتور برق بنزيني
موتور برق ديزلي
موتور برق گازي