مقایسه ی روشهای کنترل موتورهای القایی سه فاز

یک راه ساده و بسیار معمول، برای راه اندازی موتور تحت ولتاژ کاهش یافته، در راه اندازهای دارای مقاومت راه انداز استفاده می شود. در این روش یک مقاومت بطور سری بین خطوط تغذیه و موتور وصل می گردد. بنابراین افت ولتاژی بر روی مقاومت ایجاد می شود و ولتاژایجاد شده بر روی موتور کاهش می یابد. در نتیجه ی آن، سرعت کاهش یافته و در هنگام راه اندازی ، جریان راه اندازی، کمتر است. همانطور که موتور شروع به شتاب گیری می کند،جریان گذرنده از مقاومت، کاهش می یابد.و در نتیجه از افت ولتاژهم بر روی مقاومت، کاسته می شود. در نهایت ولتاژرسیده به موتور رو به افزایش می گذارد.شتاب گیری یکنواخت همراه با افزایش یکنواخت گشتاور و سرعت بدست می آید. مقاومت راه اندازی در هنگامی که موتور، به سرعت مشخصی برسد ،از خط خارج می شود.و سپس موتور به صورتی که با ولتاژکامل خط کار کند به خط تغذیه وصل می شود. اضافه ویا حذف کردن مقاومت راه اندازی در مدار راه اندازموتور، هم می تواند بصورت دستی وهم بصورت خودکار انجام شود. از مقاومتهای راه اندازبرای راه اندازی موتورهای روتور قفسی ،در موقعیتهایی که گشتاور محدودی در راه اندازی، برای جلوگیری از ایجاد آسیب در ادوات مکانیکی مورد نظر باشد استفاده می شود.نتیجه ی دیگراستفاده از آنها ،جلوگیری از ایجاد جریان هجومی در راه اندازی است.که در غیر اینصورت ممکن است باعث ایجاد اغتشاش در خط تغذیه در هنگام راه اندازی گردد . الکتروموتور جمکو