فرق ژنراتور نیروگاه آبی و گازی

تفاوت مهم ساختاری ژنراتور نیروگاههای آبی و گازی به سرعت چرخش آنها بر می گردد و پارمترهای مکانیکی بیش از الکتریکی تعیین کننده مشخصات فیزیکی ژنراتور می باشد. توربینهای آبی محرک اینگونه ژنراتورها به دلایل مکانیکی از سرعتهای کمتری برخوردارند، این موضوع سبب افزایش تعداد قطب ژنراتور جهت تولید فرکانس 50 یا 60 هرتز مورد نظر می شود ( تا 30 قطب). با کاهش سرعت چرخش روتور جهت تأمین توان نامی مورد انتظار می باید ابعاد و وزن ژنراتور افزایش یابد، به این دلیل ابعاد و وزن ژنراتورهای آبی بسیار بزرگتر از انواع پر سرعت می باشد. افزایش ابعاد می تواند در طول و شعاع روتور اتفاق بیافتد. روتور ژنراتورهای پر سرعت گازی به دلیل نیاز به تحمل نیروهای گریز از مرکز زیاد همچنین تأمین بالانسینگ مناسب در سرعت های بالا بصورت استوانه ای (non-salient)ساخته می شوند. شعاع اینگونه روتورهای پر سرعت جهت کاهش نیروی گریز از مرکز کم و طول آنها زیاد است. در انواع آبی به دلیل سرعت پائینتر، نیروهای گریز از مرکز کوچکتر هستند و متناسباً شعاع روتور می تواند بزرگتر و نوع روتور قطب برجسته (salient pole) انتخاب شود. قطب برجسته شدن ژنراتورهای آبی علاوه بر نیاز به تحلیل دو قطبی میدان (d axis - q axis) ، تبعات الکتریکی به شرح زیر خواهد داشت که می باید در کنترل و حفاظت اینگونه ژنراتورها مد نظر قرار گیرد. ژنراتور استمفورد