سیستم جرقه در ژنراتورهای گازسوز

واحد اصلی سیستم جرقه موتور گازسوز كه درواقع یك واحد كنترلی می‌باشد كه پالسهایی را از طریق میل بادامك و میل‌لنگ دریافت می‌كند، تشكیل شده است. ژنراتور استمفورد

هر سیلندر یك كویل جداگانه دارد كه ولتاژ بالای آن را، این واحد كنترل تأمین می‌كند. آوانس جرقه در سیلندرها برحسب درجة میل‌لنگ از طریق یك نرم‌افزار، تنظیم می‌شود. در این سیستم سنسورهایی به‌منظور نمونه‌برداری از هر كدام از عوامل ذكر شده ازقبیل نسبت هوا به سوخت، فشار محفظه منیفولد و غیره در محلهای مورد‌ نظر تعبیه شده و خروجی تمام این سنسورها به منظور تعیین بهترین زمان جرقه‌زنی به واحد پردازشگر منتقل می‌شود و این قسمت با پردازش اطلاعات دریافتی و اطلاعاتی كه به حافظه واحد كنترل داده شده است، فرمانهای لازم را صادر می‌كند.
منبع: گرین پاور