راه اندازی موتور القایی با ولتاژ مستقیم خط

روشهای مختلفی برای راه اندازی موتورهای القایی به کار گرفته می شوند. همان طور که می دانید موتورهای القایی در حین راه اندازی جریان بیشتری از منبع تغذیه می کشند. برای جلوگیری از صدمه به سیم پیچ ها یا مدار تغذیه بدلیل عبور جریان راه اندازی زیاد، روشهای راه اندازی مختلفی به کار گرفته می شود.

ساده ترین روش راه اندازی موتور القایی راه اندازی مستقیم با ولتاژ خط (Direct On Line starter) است. راه انداز مستقیم با خط (DOL) مشتمل بر یک MCCB یا مدار شکن، کنتاکتور و یک رله اضافه بار برای حفاظت موتور است. کنتاکتور الکترومغناطیسی می تواند توسط رله حرارتی اضافه بار (بی متال) تحت شرایط ایجاد خطا (fault) از مدار خارج شود. نوعا، کنتاکتور با استفاده از دکمه های استارت و استپ جداگانه کنترل می گردد، و یک کنتاکت کمکی از کنتاکتور دو سر شستی استارت قرار داده می شود و اصطلاحا آن را پایدار می کند. و بوبین کنتاکتور تا هنگامی که شستی استپ را فشار نداده اید فشرده (وصل) بوده و موتور به کار خود ادامه می دهد. موتوربرق استارتی

اصول کار راه انداز مستقیم با ولتاژ خط (DOL)
با فشردن شستی استارت بوبین کنتاکتور برقدار شده و کنتاکتهای آن بسته می شود، و ولتاژ کامل خط بر روی سیم پیچهای موتور اعمال می شود. موتور در یک زمان خیلی کوچک جریان هجومی خیلی زیادی می کشد، میدان مغناطیسی در هسته ایجاد شده و سپس جریان به جریان روتور قفل موتور محدود می گردد. در موتور گشتاور راه اندازی ایجاد شده و شروع به شتاب گرفتن می کند تا به سرعت کامل برسد.

با شتاب گرفتن موتور، جریان آغاز به کاهش یافتن خواهد کرد، اما تا رسیدن به سرعتهای زیاد نوعا حدود ۸۵% سرعت سنکرون افت جریان قابل توجه نیست. منحنی جریان راه اندازی واقعی تابعی از طراحی موتور و ولتاژ ترمینال و مستقل از بار موتور می باشد. بار موتور بر روی زمان صرف شده برای شتاب گیری آن تا رسیدن به سرعت کامل تاثیر می گذارد و از اینرو بر زمان جریان راه اندازی اثر قابل توجهی دارد اما تاثیری بر روی دامنه جریان راه اندازی ندارد.

اگر گشتاور ایجاد شده توسط موتور در تمام مدت سیکل راه اندازی بیشتر از گشتاور بار باشد، موتور به حداکثر سرعت خود خواهد رسید. و اگر گشتاور ایجاد شده توسط موتور در هر قسمت از سیکل راه اندازی کمتر از گشتاور بار باشد، گشتاور شتاب دهنده متوقف شده و موتور خواهد ایستاد. اگر گشتاور راه اندازی یک موتور که به صورت مستقیم راه اندازی می شود برای بار ناکافی باشد، موتور بایستی با یک موتور که گشتاور راه اندازی بالاتری دارد جایگزین گردد. گشتاور شتاب دهنده گشتاور ایجاد شده توسط موتور منهای گشتاور بار است. و با شتابگیری موتور با توجه به منحنی گشتاور سرعت موتور و منحنی گشتاور-سرعت بار تغییر خواهد کرد. زمان راه اندازی بستگی به گشتاور شتاب دهنده و اینرسی بار دارد.
منبع: motordrive