درباره الكتروموتور شناسايي سيم پيچ هاي اصلي وکمکي

سيم پيچ هاي اصلي در زير شيار ها و سيم پيچ کمکي در رو قرار گرفته شده اند .
سطح مقطع سيم هاي کمکي هميشه از سيم هاي اصلي کمتر است.
سيم پيچ کمکي داراي مقاومت بيشتري نسبت به سيم پيچ اصلي است ودر ضمن خازن با سيم پيچ کمکي سري شده است.
عيب يابي موتور هاي آسنکرون – معيوب شدن موتور ها يا مربوط به قطعات برقي مثل سيم پيچ ها وخازن است يا مربوط به قطعات مکانيکي مثل بلبرينگ و بوشن هامی باشد . الکتروموتور ضد انفجار

اطلاعات عمومي در مورد الكتروموتور عيب يابي قطعات برقي:

عيب 11 – هنگامی که موتور روشن می شود, فیوز عمل می کندوموتور خاموش می شود.
علت 11- درمدار اصلی موتور اتصال کوتاه رخ داده است .
رفع عيب 11 – دوشاخه ،سيم هاي رابط وکلمپ را بررسي کرده در صورت پيدا کردن محل اتصالي آن را رفع مي نماييم.
عيب 12-هنگامی که موتورروشن می شود ,فیوزعمل می کند وموتور خاموش می شود.
علت 12 – زمانی که موتور سوخته باشد.
رفع عيب 12 – با مشاهده استاتور وسيم پيچ هاي موتور عيب حاصله مشخص می شود وبراي رفع آن بايد موتورکامل سيم پيچي شود
عيب 13 – هنگامی که موتور روشن می شود, فیوز عمل می کندوموتور خاموش می شود.
علت 13 – خازن اتصال کوتاه شده است.
رفع عيب 13 – زمانی که ما خازن را ازمدار خارج کنیم وموتور را روشن کنیم اگر فیوز عمل نکند مشخص می شود موتور سالم است وبايد خازن را تعويض نمود.