تفاوت کنترل دور ماشینهای BLDC با اینورترهای 4 سوئیچه و 6 سوئیچه

موتورهای BLDC در مقایسه با موتورهای القایی و DC مزایای بسیاری دارند . مزایای چون نویز پایین،راندمان بالا،کاهش تلفات حرارتی،هزینه نگهداری کم و کنترل ساده و اسان باعث شده در صنایع فضایی کاربرد وسیع داشته باشد. تاکنون کنترل موتور BLDC با روشهای گوناگونی از قبیل کنترل هیسترزیس جریان، کنترل PWM جریان،کنترل PWM جریان با شکل دهی جریان، کنترل از طریق لینک DC جریان و کنترل مستقیم گشتاور مطرح شده است.روش کنترل هیسترزیس جریان روشی ساده و با کاربرد وسیع که براساس فرض رابطه خطی بین جریان فاز و گشتاور می باشد، اما در عمل مشخصه جریان و گشتاور غیر خطی است.روش کنترل PWM جریان مشابه روش کنترل هیسترزیس جریان است با این تفاوت که پالس های کنترل جریان توسط یک بلوک PWM با فرکانس ثابت تولید می شود. در روش کنترل PMW جریان با شکل دهی جریان یک مرجع اختصاصی به منظور کاهش ریپل مورد نیاز است که می تواند امری نسبتا پیچیده و مشکل باشد . در روش کنترل از طریق لینک DC با فرض باریک بودن پهنای باند هیسترزیس باعث می شود که جریان ماشین در کموتاسیون های متوالی دارای مقدار ثابت باشد.

در موتورهای BLDC به دلیل سیم پیچی متمرکز می توان از حسگرهای موقعیت گسسته استفاده نمود.این ویژگی باعث می شود که ساختار حسگرهای مو قعیت در موتورهای BLDC بسیار ساده تر و حجم و هزینه این حسگرها کمتر گردد. اما این حسگرها علیرغم ویژگی ها ، معایبی دارند از جمله افزایش هزینه، حجم موتور و پیچیدگی که در ساختار موتور ایجاد می کنند، زیرا نحوه طراحی موتور و جایگذاری این حسگرها نیازمند تکنولوژی و محاسبات بسیار دقیق می باشد . از سوی دیگر در سرعت های بالا به علت پسفازی جریان در این سرعت ها نسبت به نیروی ضد محرکه که عملا نیاز به روش های دقیق تر را الزامی می کند تا از ریپل زیاد گشتاور بخصوص در لحظات کموتاسیون جلوگیری کند. 

مقایسه بین اینورترهای 4 سوئیچه و 6 سوئیچه در ماشین های BLDC نشان می دهد در اینورترهای 4 سوئیچه کاهش دو سوئیچ نسبت به اینورترهای شش سوئیچه مرسوم ، منجر به کاهش هزینه در ساخت اینورتر،کاهش تلفات سوئیچینگ، کاهش پیچیدگی در الگوریتم کنترلی ،کاهش مدارات واسط و مدارات تولید پالس می شود و مقایسه اقتصادی بین اینورتر های چهار سوئیچه و شش سوئیچه نشان می دهد که در موارد بکارگیری از موتورهایی با اینورتر چهار سوئیچه در صورتیکه برای توانهای پائین بکار رود به صرفه است ولی اگر بخواهد در توانهای بالا استفاده کنیم دیگر توجیح اقتصادی ندارد. و به عبارت دیگرناحیه عملکرد مناسب درایو چهار سوئیچه نسبت به شش سوئیچه محدودتر(تقریبا برابر با نصف سرعت نامی ) است. همچنین دراین رساله تفاوت اینورترهای چهار سوئیچه و شش سوئیچه با نرم افزار مطلب شبیه سازی نشان داده شده که می توان مورد برسی قرار داد. الکتروموتور جمکو