تعریف پمپ

به طور کلی پمپ به دستگاهی گفته می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی اخذ و به سیال مایعی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد. در نتیجه انرﮊی سیال پس از خروج از این دستگاه (پمپ) افزایش می یابد. در پمپ ها تغییرات انرﮊی سیال همواره به صورت تغییر فشار سیال مشاهده می گردد. از پمپها برای انتقال سیال به یک ارتفاع معین و یا جا به جایی آن در یک سیستم لوله کشی و یا هیدرولیک استفاده می نمایند. به عبارت کلی تر از پمپ برای انتقال سیال از یک نقطه به نقطه دیگر استفاده می کنند. پمپها دارای انواع مختلفی هستند که هرکدام دارای کاربرد خاصی می باشند.
پمپ دستگاهی است که با ازدیاد فشار سیال باعث انتقال آن ازنقطه ای به نقطه ای دیگر میگردد. اساس کار پمپ گریز از مرکز براساس نیروی گریز از مرکز است، به این صورت که قسمت متحرک پمپ تحت حرکت دورانی قطرات آب را از مرکز به خارج پرتاب میکند،چون قطرات دارای سرعت زیاد میباشند در برخورد با پوسته سرعت آنها به فشار تبدیل میگردد. در واقع اساس کار آنها بر اعمال نیروی گریز از مرکزو تبادل اندازه حرکت در پره های پروانه به واحد وزن مایع مبتنی است. پمپ آب خانگی

كار پمپ ها
یك پمپ هیدرولیكی انرژی مكانیكی را از طریق عامل ایجاد فشار ( پیستون، چرخ دنده، پره و غیره ) به سیال منتقل می نماید. پمپ ها در صنایع مختلف كاربردهای متفاوت دارند مثلاً در یك نیروگاه حرارتـی از پمپ به منظور آب رسانی دیگ های بخار بهره برداری می شـود، در صورتی كه در نیروگاه آبی پمپ را به منظور تأمین جریان آب مورد نیاز دستگاه های خنك كننده ( نظیر سیستم خنك كننده قطعات ژنراتور ) بكار می برند یا آب نشتی و اضافی را توسط آن از مخازن آب انبار به درون رودخانه تخلیه می نمایند. به طور كلی می توان گفت همان گونه كه كار قلب بگردش درآوردن جریان خون در بدن است، در یك سیستم هیدرولیكی می توان از پمپ به عنوان قلب سیستم یاد كرد چرا كه وظیفه پمپ در چنین سیستمی، بگردش در آوردن جریان سیال است.
درصنایع مدرن امروزی برای بهره گیری از پمپ ها، از الكترو موتورهایی استفاده می شود كه سرعت آن ها را می توان تغییر داده و با این عمل مقدار فشار و جریان مایع را كنترل نمود.
برای آنكه یك پمپ به طور مطلوب عمل پمپاژ را انجام دهد، می بایستی همیشه در محفظهء آن مایع موجود باشد. هر پمپ مجهز به لوله مكنده ای است كه هیچ منفذی ندارد. یك انتهای این لوله در منبع گاز یا مایع قرار داشته و انتهای دیگر آن به محفظه ای كه پیستون یا محور دوار در آن جای دارند منتهی می گردد.