تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی(به ویژه تابلو LED یا تابلو روان)، پیوند انسان با محیط اطرافش است و به عنوان یک رسانه موجب آگاهی دربینندگان می شود. تبلیغات محیطی(به ویژه تابلو ال ای دی یاتابلو روان) عمدتا در غالب تابلو LED،تابلو روان ،تلویزیون شهری،بیلبورد، پوستر و تصاویر نقاشی شده که هرکدام داراي اندازه هاي متفاوتی هستند ،که در سطح شهر به چشم می خورند.

تبلیغات در سه رده زیر طبقه بندي می شود:

درجه نخست (intensive) شدید و مهم

درجه دوم(preventive )بیانگر

درجه سوم (minimum) حداقل

تابلو LED،تابلو روان و تلویزیون شهری با طراحی مناسب در درجه نخست قرار دارد.(طبق آمارهای بدست آمده از نظرسنجی ها و تحقیقات

هر رنگی مفهوم و حالتی خاص را القاء می نماید. علاوه بر این رنگ ها در هر فرهنگی مفاهیم مختلف دارند، نکته دیگر کنتراست رنگهاست. براي مثال، مشکی و زرد، قرمز و زرد،یاسفید و قرمزنتایج خوبی را ایجاد می نماید.دربیلبوردها و تابلو ال ای دی یا تابلو روان به علت سرعت زیاد وسایل نقلیه، برخی از رنگها بازمینه هایشان مخلوط شده و به علت خطاي دید خوانایی خود را از دست می دهند. براي مثال، رنگ قرمز با زمینه تیره و یا نوشته هاي آبی بر روي زمینه بنفش.در یک مسیر طولانی و یکنواخت، یک تابلو ال ای دی یا تابلو روان با تضاد رنگی زیاد می تواند براي چند لحظه حواس راننده را پرت و او را به تابلو خیره کند و یابرعکس تنوع رنگ تابلو ال ای دی در شهر می تواند باعث خستگی چشم رانندگان شود، پس بهتر است برروي زمینه هاي روشن از نوشتار تیره و بالعکس بر روي زمینه تیره از متنهاي روشن استفاده کنیم،حتی المقدور از خطهاي رنگی نوشته زیاد استفاده ننماییم، این موضوع خواندن را مشکل می کند.