اساس مكش پمپ ها

هوا در سطح زمین دارای فشاری معادل 6/14 پوند بر اینچ مربع و یا یك كیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد. لوله طویلی را در نظر بگیرید كه یك انتهای آن بسته شده است، اگر این لوله را پر از آب كرده و آن را بطور وارونه در تشك حاوی آب قرار دهیم، سطح آب در درون لوله رفته پایین می آید و این عمل تا زمانی كه فشار هوای خارج ( اتمسفر ) و فشار حاصل از ستون آب به درون لوله به یك اندازه برسند، ادامه خواهد یافت. به تجربه دیده شده است كه تعادل مذكور هنگامی حاصل می گردد كه ارتفاع آب درون لوله برابر با 32 فوت ( 10 متر ) باشد.

بنابراین ستونی از آب به ارتفاع 10 متر، دارای فشاری معادل یك كیلوگرم بر سانتیمتر مربع است. پمپ آب خانگی
حال چنانچه لوله ای طویل را در یك انتها مسدود نموده و انتهای دیگر آن را به ظرف حاوی آب وارد سازیم و هوای درون لوله را تخلیه كنیم، خواهیم دید كه آب لوله با فشار اتمسفر ( یك كیلوگرم بر سانتیمتر مربع ) به طرف بالا حركت می كند.
اگر بتوان تمام هوای درون لوله را تخلیه نمود، سطح آب درون لوله تا ارتفاع 32 فوت بالا می رود.انجام این كار، یعنی تخلیه كامل هوا و صعود سطح آب به ارتفاع 10 متری امكان پذیر نیست، چرا كه حدوداً در ارتفاع 6 تا 7/6 متر عمل بالا رفتن متوقف می گردد و سطح آب به صورت ساكن، باقی می ماند. علت این امر وجود وزن ستون آب است كه در عمل تعادل فشار هوای بیرون و درون لوله مداخله نموده و این عمل را تسریع می بخشد. اولین كار پمپ عبارت است از تخلیه هوا از درون لوله مكش، این عمل باعث می شود كه فشار اتمسفر بتواند به مایعات فشار وارد نموده و آن ها را به قسمت چرخنده پمپ و یا پیستون هدایت نماید. باید بخاطر سپرد كه پمپ باید حداكثر بین ارتفاع 6 تا 7/6 متری از سطح مایع قرار گیرد تا بتواند عمل جابجایی مایع را به خوبی انجام دهد.كـار دوم پمپ عبارت است از دادن انرژی به مواد سیال و هدایت آن ها از محفظـه پمپ ( محل قرار گرفتن قسمت چرخنده ) به مقصد نهائی.