ارتفاع مكش مناسب برای پمپهای آب گریز

ارتفاع مكش مناسب برای پمپهای آب گریز از مركز بستگی به عوامل زیردارد :

1- سرعت گردش پمپ
2- دبی پمپ
3- ارتفاع مكانیك پمپ
4- افت فشار در داخل پمپ
5- درجه حرارت محل نصب پمپ
6- ارتفاع محل نصب پمپ نسبت به سطح دریا

كه عوامل فوق سبب افزایش و یا كاهش ارتفاع مكش می گردد. 
برای مثال اگر سرعت گردش و ارتفاع مكانیكی پمپ ثابت باشد هر اندازه دبی پمپ بیشتر باشد عمل مكش كمتری احتیاج است. و یا اگر دبی پمپ آب ثابت باشد هر اندازه ارتفاع مكانیكی پمپ زیادتر باشد عمل مكش كمتری سلامتی پمپ را تضمین خواهد نمود . و یا اگر دبی پمپ ثابت باشد، هر اندازه سرعت گردش پمپ آب بیشتر باشد عمق مكش را كمتر باید انتخاب نمود. گذشته از آن اصولاً با كم شدن فشار هوا ، درجه حرارت لازم جهت تبخیر آب در آن محیط كم می گردد بطوریكه در فشار مطلق 2/0 تا 5/0 اتمسفر در لوله های مكش پدیده تبخیری در آب رخ می دهد و سبب قطع جریان آب در لوله مكش می گردد .

بطور تئوری ارتفاع مكش پمپ برابر با یك اتمسفر (10 متر آب) می باشد لیكن عوامل زیر سبب كاهش ارتفاع مكش می گردند:
1- ارتفاع نظیر فشار بخار مایع hp
2- ارتفاع نظیر فشار در اثر سرعت در لوله مكش. hv
3- ارتفاع نظیر افت های لوله و زانوئی و سه راهی دیگر متعلقات مربوطه hr ارتفاع مكش باشد داریم :
hs = 10 – (hp + hv + hr)

عملاً میزان دقیق hs برای عملكرد سالم و مناسب پمپ حداكثربرابر 5/4 الی 6 مترمی باشد .
برای جلوگیری از اشكالات پمپ آب ، باید حتی المقدورسعی نمود پمپ را در ارتفاع پایین تر ازسطح آزاد آب قرار داده و در فاصله بین لوله مكش كه به داخل آب فرورفته است و اتصال لوله به پمپ آب از اتصالاتی نظیر زانوئی و شیر یك طرفه و سه راهی ، شیرفلكه ، تبدیلات و غیره جلوگیری نموده و برای كم شدن افت های فشار ، قطر لوله كمی بزرگتر از حد محاسبه بوده و ضریب اصطكاك داخل لوله (f) كم باشد ، قطر لوله مكش باید در تمام مسیر یکنواخت و در صورت امكان شیبی معادل 5 درهزار از منبع مكش به طرف پمپ داده شود.
منبع: پمپاژ