اجزای موتور برق

موتور : تامين کننده انرژي مکانيکي مورد نياز موتور برق است که بر حسب توان موتور برق و توان خروجي آن تعيين مي گردد
دستگاه توليد برق متناوب : تبديل انرژي مکانيکي به انرژي الکتريکي بر عهده اين دستگاه مي باشد .
سيستم سوخت : سيستم سوخت در موتور برق که بسته به نوع سوخت متفاوت است مي تواند بر روي خود دستگاه موتور برق يا به عنوان بخشي مجزا قرار گيرد
تنظيم کننده ولتاژ : تنظيم ولتاژ خروجي موتور برق و تبديل جريان برق AC به DC و بالعکس بر عهده اين بخش است.
سيستم روغن کاري : قطعات موتور برق به دليل کار پيوسته نياز به روغن کاري روزانه دارند، که سيستم روغن کاري اين مهم را عهده دار است.
سيستم سردسازي : قطعات و اجزاي موتور برق در حين کار دچار افزايش دما مي شوند لذا سيستمي جهت خنک کردن اين قطعات نياز است .

موتور برق چگونه کار مي کند؟
موتور با مصرف سوخت انرژي اوليه جهت آغاز فرايند و کار موتور برق را تامين مي کند، پيستون در ابتدا حرکتي رفت و برگشتي دارد و با گذشت زمان تبديل به حرکت دوراني مي شود، اين حرکت دوراني در سيم پيچ هاي آلترناتور توليد بار الکتريکي و در نتيجه جريان الکتريکي يا همان (برق) مي کند.